Nguyễn Hữu Trọng (Bình Thạnh) đã mua sản phẩm

Surgical Face Mask